Aktualizē higiēnas prasības izglītības iestādēs

2015. gada 21. augustā stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” (turpmāk Grozījumi), kas paredz ne vien obligātu higiēnas prasību normu ievērošanu, bet arī atvieglojumus iestāžu administrācijām, sniedzot pakalpojumus izglītojamajiem.

Kopš Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 stāšanās spēkā ir pagājuši jau 13 gadi. Pirms 13 gadiem daudzas higiēnas prasības kā obligātas bija paredzētas tikai jaunbūvējamās un rekonstruējamās iestādēs.

Ar 2015. gada 21. augusta Grozījumu stāšanos spēkā, dažas no šīm normām kļūst obligātas visās izglītības iestādēs no 2016. gada, bet būtiskākās no tām – minimālā platība vienam izglītojamam mācību telpā – no 2020. gada.

Tuvāko piecu gadu laikā izglītības iestāžu administrācijām būs jārod iespēja nodrošināt katram izglītojamam ne mazāk kā 2 m2 mācību telpā, lai ievērotu higiēnas prasības, nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, samazinātu infekciju slimību izplatību risku un mazinātu traumatisma iespējas.

Ar 2015. gada 21. augustu stāsies spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”.

Grozījumi paredz, ka no 2016. gada 1. septembra visās izglītības iestādēs būs obligātas  prasības:

* telpu apdarei izmantot viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus;

* ķīmijas, fizikas kabinetos un telpās, kur uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbības ar tām – jābūt aprīkotām ar mehāniskās vilkmes un ventilācijas iekārtām;

* iestādes ēkā un internātos  ir karstā ūdens padeve un kanalizācijas sistēma.

Līdz šim augstākminētais bija obligāta prasība tikai jaunbūvējamās un rekonstruējamās iestādēs.

Savukārt, no 2020. gada 1. septembra ir paredzēti atvieglojumi skolu administrēšanā un obligātas prasības.

Atvieglojumi:

* Līdz šim noteikumi paredzēja, ka visās jaunbūvējamās un rekonstruējamās iestādēs ir jābūt 13 dažādām telpu grupām.

Grozījumi paredz, ka, ja iestādes darbībai paredzētajā ēkā nevar izvietot  ne vien bibliotēku un lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpu, veselības punktu, ēdināšanas bloku un universālu zāli, bet arī aktu zāli un sporta zāli, šīs telpas ēkā nav obligātas, tomēr iestādei jānodrošina, lai izglītojamiem būtu pieejami attiecīgie izglītības pakalpojumi.

Obligātās prasības:

* Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem. Ja nepietiekamas platības dēļ to nav iespējams ievērot, sporta zonai jābūt norobežotai ar metāla sietu, trokšņu aizsegu, apstādījumiem vai citādu estētisku aizsegu.

* Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu.

* Atbilstoši izglītības programmai, iestādē ir jābūt administrācijas un darbinieku un mācību telpām, darbnīcām profesionālo iemaņu iegūšanai, zēnu un meiteņu tualetēm, garderobei un saimniecības telpām.

Pārējās telpas (skatīt sadaļā Atvieglojumi) iestādē var nebūt, tomēr attiecīgie pakalpojumi iestādei ir jānodrošina.

* Pie sporta zāles ir jābūt atsevišķām ģērbtuves, dušas un tualetes telpām zēniem un meitenēm.

* Apgaismes armatūrai jābūt ierīkotai tā, lai nodrošinātu gaismas izkliedi, plūsmas vienmērību, nepārtrauktību un neatstarotu tāfeles apgaismojums.

* Iestādes internātā jābūt guļamtelpām, sadzīves telpām, dušas un tualetes telpām, mācību, atpūtas un rotaļu telpām. Tomēr, ja iestādes internātā nav iespējams izvietot sadzīves, mācību, atpūtas un rotaļu telpas, iestādei jānodrošina, lai izglītojamie attiecīgās darbības varētu veikt citur.

* Internātu guļamtelpās vienam izglītojamam jābūt vismaz 4m2 lielai platībai.

* Minimālā platība viena izglītojamā vietai mācību telpā, ķīmijas, fizikas un darbmācības kabinetā, sporta zālē un datorklasē.

Atskats vēsturē

Noteikumiem pakļautā norma Pārejas noteikumi [1]
1994. gads
 MK noteikumi nr.255 [2]
1999. gads
MK noteikumi nr. 610 [3]
2002. gads
Grozījumi MK noteikumiem Nr. 610 [4]
2015. gads
Izmaiņas stājas spēkā
Obligātā minimālā platība vienam izglītojamam Skolu skata kā atsevišķi norobežotu zemes gabalu, kur katram skolēnam ir ne mazāk kā 50 m2 Viena skolēna vieta mācību telpā ≥2 m2,

ķīmijas, fizikas kab. ≥ 2,4 m2,

darbmācības kab. ≥ 6 m2

 

Viena skolēna vieta

mācību telpā ≥2 m2,

ķīmijas, fizikas kab.≥ 2,4 m2,

darbmācības kab. ≥ 4,65 m2,

sporta zālē ≥ 8 m2,

datorklasē ≥ 3 m2.

Prasības obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm

Prasība obligāta visās izglītības  iestādēs 2020. gada

1. septembrī

Tabulā redzams, ka Latvijā obligātās prasības vienam izglītojamajam mācību telpās ir spēkā jau kopš 1999. gada.

2002. gadā šī norma papildināta ar sporta zāles un datorklases platību minimumu, savukārt darbmācības kabinetam tā ir samazināta.

MK noteikumi Nr. 610 šo prasību izpildi Noslēguma jautājumu sadaļā kā obligātu ir paredzējuši vien jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.

Grozījumi paredz minimālās platību prasības kā obligātu normu ievērot no 2020. gada 1. septembra visās izglītības iestādēs.

Veselības inspekcija aicina visus izglītības iestāžu vadītājus – arī turpmāk, plānojot iestādes jaunbūvi vai rekonstrukciju, ievērot šīs normas. Bet, ja visu šo gadu laikā nav un nebūs iespējamas tehniskas pārmaiņas izglītības iestādes ēkās, plānot audzēkņu skaitu atbilstoši platību normām.

Veselības inspekcija informē, ka tuvākās zināmās izmaiņas gaidāmas 2018. gadā, kad paredzēts izglītības iestādēm piedāvāt Inspekcijas izstrādātas saistošas Vadlīnijas mēbeļu pareizai izvēlei un pielāgošanai skolēniem.

Tādēļ aicinām izglītības iestāžu vadītājus ar saimniecisku rūpību izvērtēt tuvākajā laikā plānoto mēbeļu pirkumu nepieciešamību un apjomus.

 Informāciju sagatavoja: Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 28342858,  e-pasts: komunikacija@vi.gov.lv

[1] Vispārizglītojošo skolu higiēnas pagaidu normas un noteikumi. LR Labklājības ministrijas Valsts higiēnas reglamentācijas komisijas priekšsēdētājs Dr.Med.A. Jurēvics 1994. gada 29. martā Nr. 94/6

[2] Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr.255 „Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām”, pieņemti 13.07.1999

[3] Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” pieņemti 27.12.2002. stājas spēkā 08.01.2003.

* Ar 10.09.2013. grozījumiem MK noteikumos Nr.610 datorklases telpas platība tika palielināta no 4m2 uz 4,65m2.

[4] 11.08.2015. grozījumi Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *