Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde

Darba pamatuzdevumi:
1. nodrošināt metodisko un informatīvo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm;
2. organizēt novada domes lēmumu īstenošanu izglītības jomā;
3. organizēt pasākumus pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
4. koordinēt novada pašvaldības pārziņā esošo pirmsskolas izglītības, speciālās izglītības, vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības iestāžu darbību, sniegt metodisko palīdzību;
5. izstrādāt priekšlikumus valsts piešķirto līdzekļu sadalei novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu algām un mācību grāmatu iegādei;
6. koordinēt jaunatnes lietu risināšanu;
7. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskos lasījumus;
8. koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi;
9. veidot un aktualizēt novada izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzi.

JANITA ZARAKOVSKA
Izglītības pārvaldes vadītāja
Tel. 654 76830 (248)
janita.zarakovska@dnd.lv

1. Atbild par valsts izglītības politikas realizāciju novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Plāno, organizē un vada izglītības pārvaldes darbu, kontrolē tās darbinieku pienākumu izpildi un sniedz pārskatu par pārvaldes darbību novada domei.
3. Veic funkcionālo pārraudzību par novada izglītības iestādēm.
4. Gatavo novada domei lēmumu projektus par izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai piešķirto valsts mērķdotācijas sadali, citus lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību.
5. Nodrošina regulāro izglītības procesa kvalitātes vērtēšanu visās izglītības pakāpēs.
6. Informē izglītības iestāžu vadītājus par aktualitātēm izglītības jomā.
7. Veic izglītības iestāžu budžeta izdevumu tāmes un nepedagoģisko darbinieku štatu saraksta saskaņošanu.
8. Sadarbojas ar izglītības iestādēm, profesionālajām apvienībām, nevalstiskajām organizācijām, Izglītības un zinātnes ministriju un citiem ar izglītību saistītiem dienestiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības attīstību novadā.
9. Gatavo priekšlikumus novada domei par pašvaldības izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju, likvidēšanu.
10. Gatavo priekšlikumus novada pašvaldības izpilddirektoram izglītības iestāžu vadītāju darba stimulēšanai, kā arī šo iestāžu vadītāju pieņemšanai darbā un atbrīvošanai no darba.
11. Piedalās izglītības iestāžu ārējā vērtēšanā republikā.

DAINA OSTROVSKA
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe
Tel. 654 76828 (245)
daina.ostrovska@dnd.lv

1. Organizē skolotāju tālākizglītības procesu, koordinē metodisko darbu izglītības iestādēs un novadā.
2. Sniedz metodisko un koordinējošo palīdzību izglītības iestādēm pedagoģiskā procesa nodrošināšanai.
3. Organizē valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu norisi novada izglītības iestādēs.
4. Organizē Ministru kabineta noteikumu izpildi par skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem.
5. Apkopo valsts pārbaudes darbu un olimpiāžu rezultātus.
6. Organizē un koordinē valsts noteiktās mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu.
7. Regulāri apseko un analizē izglītības procesa kvalitāti visās izglītības pakāpēs.
8. Metodiski vada un koordinē pedagogu darbu, kuri īsteno 5.-6. gadīgo bērnu izglītības programmas.
9. Veicina karjeras izglītības darbu novada izglītības iestādēs.
10. Koordinē bilingvālās izglītības īstenošanu skolās.

NATĀLIJA PĒTERĀNE
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Tel. 654 76880 (242)
natalija.peterane@dnd.lv
1. Izzina, analizē, veic pasākumus bērnu tiesību nodrošināšanai novadā.
2. Koordinē valsts, pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
3. Koordinē obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti novadā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
4. Izglīto, sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību novada bāreņtiesām, izglītības iestādēm, skolēniem un viņu vecākiem par bērnu tiesību aizsardzības aspektiem.
5. Organizē un vada novada pedagoģiski medicīnisko komisijas darbu un kārto dokumentus saskaņā ar valsts medicīniski pedagoģiskās komisijas prasībām.
6. Koordinē, sekmē un veic pasākumus labvēlīgas vides izveidei valsts jaunatnes politikas īstenošanai un attīstībai.
7. Koordinē klašu audzinātāju darbu.

DIĀNA SMARGUNE
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Tel. 654 22283 (283)
diana.smargune@dnd.lv
1. Veido un uztur izglītības informācijas datu bāzi.
2. Nodrošina novada pašvaldībai izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai piešķirto mērķdotācijas sadali, nodrošina šo līdzekļu ieskaitīšanu izglītības iestāžu vai pagasta pārvalžu kontos, kā arī kontrolē šo līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu.
3. Gatavo un nosūta IZM vispārējās izglītības iestāžu titulsarakstus un citas atskaites.
4. Pārbauda novada pašvaldības izglītības un interešu izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikācijas un sastāda kopsavilkumus, ko nosūta IZM.
5. Sastāda pārskatu par novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu.
6. Veic novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirtās mērķdotācijas sadali pa mēnešiem.
7. Piedalās izglītības iestāžu budžetu sastādīšanā.
8. Koordinē novada pašvaldības līgumu par savstarpējiem norēķiniem sagatavošanu.

INESE ZUĢICKA
Izglītības pārvaldes metodiķe
tel. 654 22259 (289)
inese.zugicka@dnd.lv
1. Plāno, koordinē un organizē interešu izglītības darbu Daugavpils novadā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
2. Organizē un koordinē interešu izglītības programmu izstrādi un pārrauga to īstenošanu.
3. Izstrādā un realizē interešu izglītības perspektīvos gada un kalendāros mēneša plānus. Organizē interešu izglītības pasākumus novadā, atbild par novada pārstāvniecību republikas norisēs.
4. Nodrošina Daugavpils novada interešu izglītības datu bāzes uzturēšanu.
5. Apkopo ar interešu izglītības darbību saistītos reglamentējošos normatīvos aktus un seko to izmaiņām
6. Ir materiāli atbildīga par lietošanā nodotajām materiālajām vērtībām.
7. Plāno un nodrošina lietderīgu finansu līdzekļu izlietošanu saskaņā ar apstiprināto budžeta izdevumu tāmi.
8. Nodrošina nepieciešamās informācijas apriti par interešu izglītības norisēm novadā un valstī.
9. Pārzina un analizē interešu izglītības darbību novadā, informāciju apkopo vienotā datu bāzē. Veido informatīvo materiālu bāzi un sniedz konsultācijas attiecīgās nozares interešu izglītības programmas pulciņu vadītājiem radošā un organizatoriskā procesa jautājumos.
10. Veido sadarbības tīklu ar pašvaldības izglītības iestādēm, novada vispārizglītojošām iestādēm, kultūras iestādēm, sabiedriskām organizācijām, uzņēmējsabiedrībām un atsevišķiem indivīdiem.
11. Paaugstina kvalifikāciju atbilstošos kursos un semināros.
12. Ierosina izskatīt interešu izglītības problēmas iestādēs, organizācijās un pašvaldībā; piedalās novada domes sēdēs, kuras risina ar interešu izglītības darbību saistītus jautājumus.
13. Nepieciešamības gadījumā ar novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora, izglītības pārvaldes vadītājas rīkojumu var būt uzlikti citi vienreizējas izpildes pienākumi, saistīti ar novada domes vai tās struktūrvienību darbu.

Atjaunināts