Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde

Darba pamatuzdevumi:
1. nodrošināt metodisko un informatīvo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm;
2. organizēt novada domes lēmumu īstenošanu izglītības jomā;
3. organizēt pasākumus pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
4. koordinēt novada pašvaldības pārziņā esošo pirmsskolas izglītības, speciālās izglītības, vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības iestāžu darbību, sniegt metodisko palīdzību;
5. izstrādāt priekšlikumus valsts piešķirto līdzekļu sadalei novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu algām un mācību grāmatu iegādei;
6. koordinēt jaunatnes lietu risināšanu;
7. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskos lasījumus;
8. koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi;
9. veidot un aktualizēt novada izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzi.

KONTAKTI

Atjaunināts