Interešu izglītība

N.p.k. Programmas un pulciņa nosaukums Skolotājs
1. 1. – 4.klašu vokālais ansamblis Viktorija Vanaga
2. 5. – 9.klašu vokālais ansamblis Viktorija Vanaga
3. 5. – 9.klašu tautas deju pulciņš Inese Sauša
4. 1. – 4.klašu tautas deju pulciņš Inese Sauša
5. 132.Kalupes mazpulks Inese Sauša
6. Akordeonistu ansamblis Svetlana Vasiļjeva
7. Dabas draugi Rita Koržeņevska
8. Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš Renāte Vēlika
9. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš Ināra Ondzule