Interešu izglītība

2021./2022. mācību gads

N.p.k. Programmas un pulciņa nosaukums Skolotājs
1. 1. – 4.klašu vokālais ansamblis Māra Leleva
2. 5. – 9.klašu vokālais ansamblis Māra Leleva
3. Sporta pulciņš Vitālijs Aļeksejevs
4. >1. – 5. klašu tautas deju pulciņš Inese Sauša
5. 132.Kalupes mazpulks Inese Sauša
6. Akordeonistu ansamblis Svetlana Vasiļjeva
7. Dabas draugi Rita Koržeņevska
8. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš Renāte Vēlika
9. LEGO robotikas pulciņš Tatjana Romanceviča

Atjaunināts