Statistika

Kalupes pamatskolā 2020./2021. mācību gadā – 83 izglītojamie

Pamatizglītības programma – 44 izglītojamie

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 7 izglītojamie

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 9 izglītojamie

Pirmsskolas izglītības programma – 23 izglītojamie

Skolā strādā 15 skolotāji,

  • 14 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotāja studē bakalaura programmā
  • 5 skolotājiem – 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018. )
  • 1 skolotājam – 2.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018.)
  • 10 pedagogiem – maģistra grāds, 1 skolotāja studē maģistra programmā
  • Skolotāju vidējais vecums – 51 gads.
  • Skolotāju vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 26 gadi

Skolā strādā pagarinātās dienas grupa.

Skolas darbību nodrošina 16 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība  3137 m2.

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 24 datorus.

Atjaunināts