Statistika

Kalupes pamatskolā 2019./20.mācību gadā – 76 izglītojamie

Pamatizglītības programma – 45 izglītojamie
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 6 izglītojamie
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem –6 izglītojamie
Pirmsskolas izglītības programma – 19 izglītojamie

Skolā strādā 14 skolotāji,

  • 13 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotāja studē bakalaura programmā
  • 5 skolotājiem – 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018.)
  • 1 skolotājam – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018.)
  • 8 pedagogiem – maģistra grāds
  • Skolotāju vidējais vecums – 47,57 gadi
  • Skolotāju vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 25 gadi

Skolas darbību nodrošina 14 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 3137 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 24 datorus.

Atjaunināts