Statistika

Kalupes pamatskolā 2018./19.mācību gadā  – 84 izglītojamie

Pamatizglītības programma – 53 izglītojamie

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 6 izglītojamie

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 6 izglītojamie

Pirmsskolas izglītības programma – 19 izglītojamie

Skolā strādā 16 skolotāji,

  • 15 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotāja studē bakalaura programmā, 1 skolotāja apgūst papildspecialitāti
  • 3 skolotājiem – 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe
  • 4 skolotājiem – 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018.)
  • 9 pedagogiem – maģistra grāds
  • Skolotāju vidējais vecums – 46,63 gadi.
  • Skolotāju vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 22,3 gadi

Skolā strādā pagarinātās dienas grupa.

Skolas darbību nodrošina 15 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 3137 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 26 datorus.