Mācību pieejas maiņa – domāt, darīt, zināt

Konferencē "Vērtēt, lai mācītos" Cēsīs

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

Jaunā Latvijas paaudze ir jāvirza uz globālu redzējumu izglītībā, lai straujas informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību daudzveidības apstākļos, kļūtu par informētiem, aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem, kas spētu radīt nepieredzētu un elastīgu ekonomisko, politisko, sociālo un kultūras vidi. Skolas mērķis panākt, lai skolēni būtu gatavi mācīties mūža garumā un darboties kompleksās situācijās.

Mācību saturs tiks balstīts uz mācīšanos iedziļinoties, jēgpilniem, daudzveidīgiem, kontekstuāliem uzdevumiem, skaidru sasniedzamo rezultātu skolēniem, attīstošu atgriezenisko saiti un atbalstu. Jaunais saturs aptvers septiņas mācību priekšmetu jomas, kurās līdztekus apgūstamajām zināšanām, liela nozīme tiks pievērsta caurviju prasmēm- pašizziņai un pašvadībai, domāšanai un radošumam, sadarbībai un līdzdalībai, digitālajai prasmei un arī vērtību veidošanai.

Jaunās pieejas aprobācija ir uzsākta 100 pilotskolās, tādēļ, līdz ar mācību pieejas maiņu, aktuāls kļūst jautājums par vērtēšanu. 21.septembrī projekta “Skola 2030” ietvaros notika konference ”Vērtēt, lai mācītos”. Pasākumā Daugavpils novadu pārstāvēja izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe Daina Ostrovska, Špoģu vidusskolas Valodu metodiskās komisijas vadītāja Eva Vovka un direktora vietniece izglītības jomā Antra Dombrovska.

Vērtēšana izglītības sistēmā ir pastāvējusi vienmēr, taču jautājums paliek-vai un cik sekmīga tā bijusi. Konferences darba gaitā tika diskutēts par priekšnoteikumiem veiksmīgai vērtēšanai, kā vērtēt skolēnu sniegumu, ko vērtēšana iemāca skolēniem, kā ar vērtēšanas palīdzību sniegt atbalstu mācīšanās procesā, kā veicināt skolēna izaugsmi.

Sabiedrībā valda uzskats, ka vērtēšana ballēs, procentos, izsakot aizrādījumus, raksturo godam nopelnīto atzīmi, bet neaizdomājamies par vērtēšanas procesa neredzamo daļu-skolēna identitāti, priekšstatu par sevi-ko es varu, ko nevaru, kāds es esmu. Svarīgi, lai mācoties skolēns būtu iesaistīts un klātesošs visu laiku, lai viņa darbošanās tiktu novērtēta pēc daudzveidīgiem kritērijiem, kas skaidri ir arī viņam pašam. Mainot vērtēšanas saturu un veidus, akcents tiks likts uz mācīšanās kultūras maiņu, atšķirīgu paņēmienu izvēli ceļā uz sasniedzamo rezultātu. Liela nozīme būs zināšanām un izpratnei, lasītprasmei, domāšanas procesam, prasmēm, attieksmēm un vērtībām. Būtiski ar vērtēšanas palīdzību atbalstīt skolēna mācīšanos, jo fokusēšanās uz pašu mācīšanās procesu palielina sasniegumus.

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks uzsvēra: “Vērtēšanai, kādu mēs esam pieraduši pazīt Latvijā, jāmainās kardināli. Lielākais no izaicinājumiem- jāiemācās mērīt to, kā skolēni spēj lietot zināšanas, pamazām atsakoties no standartizētu jautājumu uzdošanas. Vērtēšanai jākļūst par mācību procesa sastāvdaļu, lai katrs var saprast, vai ir sasniedzis mērķus.”

Lai visām ieinteresētajām pusēm izdodas nonākt pie kopīgas izpratnes, kas palīdzēs skolēniem mācīties, domāt, darīt un zināt!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *