Naujenes pamatskola

 
Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Naujenes pamatskolā
 

“Man ir tas, ko esmu paveicis”
/J.V.Gēte/

Naujenes pamatskola:

SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶIS:

  • Īstenot izglītojošo darbību, nodrošināt pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  • Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi,ģimeni,līdzcilvēkiem, veidot, Latvijas pilsoņa tiesību,pienākumu izpratni;
  • Veidot skolēna prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai

SKOLAS GALVENIE UZDEVUMI:

  • īstenot licencētās un akredidētās izglītības programmas;
  • nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņmeties atbildību;
  • izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  • sadarboties ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem;
  • sadarboties ar Dibinātāju un citu pašvaldību institūcijām un nevalstistakajām organizācijām;
  • savā darbā ievērot humānsima, individuālās pieejas principus.

Atjaunināts