No 2017./2018. mācību gada Daugavpils novadā uzsāk realizēt projektu par karjeras atbalsta īstenošanu

2017.gada 31.augustā Daugavpils novada pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projektu paredzēts realizēt no 2017.gada 1.septembrim līdz 2020.gada 30.decembrim.

Projekta īstenošanas pamats ir 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības: 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekts paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Daugavpils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas Špoģu vidusskola, Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Biķernieku pamatskola, Sventes vidusskola, Vaboles vidusskola, Laucesas pamatskola.

Projekts būs pieejams arī projektā neiesaistīto skolu 7. – 12.klašu izglītojamiem, jo šajā vecumā skolēni sāk apzināti aizdomāties par savu nākotnes izglītības ceļu un vēlamo profesionālo jomu.

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Projekta veiksmīgai īstenošanai Daugavpils novada pašvaldībā ir izstrādāts pasākumu plāns šim mācību gadam. Plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.

Plānota sadarbības veidošana ar uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Daina Ostrovska
Daugavpils novada domes
Izglītības pārvaldes
Galvenā speciāliste – metodiķe
Tālrunis:65476828; e-pasts: daina.ostrovska@dnd.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *