Projekta “Pumpurs” īstenošana Sventes vidusskolā

Sākot no 2019. gada oktobra Sventes vidusskola ir iesaistījusies projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) PuMPuRS.

Projektu uzsākot pirmajā semestrī projektā tika iesaistīti 10 izglītojamie, bet šī 2020./2021. mācību gada 2. semestrī konsultācijas jau saņem 42 izglītojamie. Pārsvarā tās ir konsultācijas latviešu valodā un matemātikā. Sniedzot konsultatīvo atbalstu projekta ietvaros, pedagogam ir iespēja strādāt individuāli, meklēt risinājumu un sniegt atbalstu katram skolēnam, kuram dažādu iemeslu dēļ radušās grūtības atsevišķu mācību priekšmetu apguvē un, sastopoties ar grūtībām, rodas dabiska vēlme izvairīties no tām, zūd interese par mācībām. Nākošais solis šajā situācijā – neattaisnoti kavējumi un agri vai vēlu radās doma pārtraukt mācības. Projekts palīdzēja izvairīties no šī kļūmīgā soļa.

Sakarā ar to, ka mūsu skola realizē arī neklātienes izglītības programmu, varam secināt, ka īpaši noderīga iesaistīšanās projektā bija tieši neklātienes izglītības programmas izglītojamajiem, kuri pēc ilga pārtraukuma atsāk mācības, tās apvienojot ar darbu un rūpēm par ģimeni. Daudziem no viņiem zūd ticība saviem spēkiem un bez papildus atbalsta šie izglītojamie nespēj turpināt mācības, par ko liecina tas, ka jau 1. semestrī no šīs izglītības programmas katru gadu tiek atskaitīti daudzi izglītojamie.

Projektu uzsākot tika iesaistīti 6 neklātienes izglītības programmas 12. klases izglītojamie, kuri grasījās pamest skolu tieši tāpēc, ka patstāvīgi nespēja tikt galā ar robiem zināšanās un sekmīgi pabeigt 12. klasi. Tāpēc tieši šie izglītojamie izteica visatzinīgākos vārdus par projekta piedāvāto iespēju. 12. klases izglītojamie Svetlana, Nataļja, Leonīds, Staņislavs, kuri mācības 12. klasē atsāka pēc ilga pārtraukuma, atzina, ka konsultatīvais atbalsts latviešu valodā un matemātikā palīdzēja atsaukt atmiņā aizmirsto mācību vielu, atturēja no domas pamest mācības. Arī pedagogi Svetlana Drugoveiko un Inese Ivdra atzīst, ka tieši neklātienes programmas izglītojamie visaugstāk novērtēja šo atbalstu un izmantoja katru iespēju strādāt individuāli ar pedagogu.

Šajā 2020./2021. mācību gadā konsultācijas projekta ietvaros tiek nodrošinātas 9 neklātienes izglītības programmas izglītojamajiem. Ir prieks par lielisko iespēju sniegt atbalstu izglītojamo tālākās izaugsmes mērķu sasniegšanā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *