Sākusies izglītības iestāžu izvērtēšana jaunajam mācību gadam

No 24. augusta ir sākusies novada izglītības iestāžu izvērtēšana jaunajam 2015./2016. mācību gadam. Kā katru gadu, arī šogad izvērtēšanā piedalās novada izpilddirektore Vanda Kezika, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, Vispārējās izglītības galvenā speciāliste Janita Zarakovska un novada sporta skolas direktors Jānis Skrinda. Komisijai Biķernieku pamatskolā pievienojās pagasta pārvaldes vadītāja Marīte Daņilova, Naujenes pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” un Lāču pamatskolā – Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.

Pēc līdzšinējās prognozes Daugavpils novada skolās šogad mācīsies aptuveni 1530 skolēni. Pirmsskolas izglītības grupās piecgadīgo un sešgadīgo skaits šogad būs ap 230.

Biķernieku pamatskolā vēl arvien ir daudz darāmā. Līdz 1. septembrim ir jāsakārto gan skolas apkārtējā vide, gan arī pirmā stāva mācību kabineti. Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša mudināja skolas administrāciju vairāk uzmanības pievērst skolēnu mācību kvalitātei, kā arī skolotāju darba metodēm, rosinot skolēnus piedalīties olimpiādēs un konkursos. Pozitīvi vērtējama ir mācību kabinetu estētiskā un fiziskā vide un mācību līdzekļu nodrošinājums. Lai pārbaudītu, vai ir pabeigti visi plānotie darbi, komisija uz Biķernieku pamatskolu vēl brauks arī 31. augustā.

Naujenes pamatskolā komisiju sagaidīja tās direktors Pāvels Brovkins, kā arī skolotāji, kas ar prieku izrādīja klases, kas jau ir gatavas skolēnu uzņemšanai. Ir iegādāti visi nepieciešamie mācību līdzekļi, pašiem mazākajiem – pirmklasniekiem – arī mugursomas, bezmaksas skolā tiek izsniegtas arī skolēnu dienasgrāmatas, kuru dizains izveidots 2010. gadā. Jaunajā mācību gadā skolā ir ieplānota durvju nomaiņa latviešu valodas kabinetā un skolotāju istabā, kā arī aktu zāles kosmētiskais remonts.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” no 1. septembra darbosies 8 grupas – 4 latviešu un 4 – bilingvālās. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, iestādē veikti vairāki remontdarbi – vecās ēkas bēniņu telpas siltināšana, katlu mājas remonts, griestu balināšana jaunā ēkā, sūkņa nomaiņa katlu mājā u.c., un arī vairāki darbi vēl priekšā.

Lāču pamatskolā, kura pagājušajā gadā piedzīvoja lielo renovāciju un svinēja skolas 20. jubileju, nākotnē cer uz projekta 2. kārtu, lai veiktu iekštelpu remontu. Skolā, sākot ar septembri, būs jauns sporta un darbmācības skolotājs, kā arī mūzikas skolotāja. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, veikts aktu zāles, fizikas kabineta un garderobju remonts, mājturības kabinetā nokrāsotas sienas, griesti un grīdas, kā arī noticis dažu durvju remonts un krāsošana. No plānotajiem darbiem direktors minējis skolas gaiteņu 1. un 3. stāva kosmētisko remontu, skolas teritorijas nožogojuma atjaunošanu un sporta laukuma sakārtošanu.

No novada pašvaldības budžeta līdzekļiem šajā mācību gadā brīvpusdienas apmaksās arī 7. klašu skolēniem, savukārt papildus 1. – 3. klašu skolēniem, kuriem brīvpusdienas apmaksā valsts, šogad pievienojas arī 4. klašu skolēni – to paredz 11. augustā valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi. Noteikumu grozījumi izstrādāti saskaņā ar 18. jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”, kas stājās spēkā 1. augustā, – tie paredz no akcīzes nodokļa gūtos ienākumus novirzīt bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai. Ar MK noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos nr. 1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”” var iepazīties www.mk.gov.lv sadaļā „Tiesību aktu projekti”.

Atgādinām, ka novada pašvaldība apmaksā brīvpusdienas arī piecgadniekiem un sešgadniekiem, kā arī 4. – 6. klašu skolēniem. Savukārt iespēju saņemt pabalstu skolēnu ēdināšanas apmaksai var izmantot novada trūcīgo ģimeņu bērni un bērni bāreņi. Pabalstu piešķir ēdināšanas apmaksai Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņiem un arī tiem bērniem, kuriem nav pieejama vispārējā izglītība Daugavpils novada teritorijā. Pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes noteiktai ēdināšanas maksai. Lai saņemtu pabalstu, jāgriežas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties. Pabalsts tiek maksāts katru mēnesi mācību gada laikā, un tā piešķiršanas kārtību nosaka saistošie noteikumi „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”.

Komisija pateicās skolu direktoriem un skolotājiem par paveikto darbu, novēlot panākumiem bagātu šo mācību gadu. Izglītības iestāžu izvērtēšana noslēgsies 28. augustā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *