Statistika

Izglītojamo skaits pa programmām (uz 01.09.2019)

Kopā: 136

IP nosaukums Izglītojamo skaits
Pirmsskolas izglītības programma 24
Pamatizglītības programma 78
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 34

Apgūst svešvalodas

Angļu valodu (kā pirmo) 112 izglītojamie
Angļu valodu (kā fakultatīvu) 15 izglītojamie
Krievu valodu (kā otro) 34 izglītojamie
Krievu valodu (kā dzimto) 78 izglītojamie

Skolas kolektīvs piedalās projektos

 • 2019.g.-2020.g. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) ietvaros tiek īstenots projekts: „Izglītība – solis pretī veiksmīgai karjerai” (Education – a step towards successful career) Identifikācijas Nr.2019-1-LV01-KA101-060223

Skolā strādā: 26 pedagogi
no tiem:

 • 1 bibliotekārs
 • Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • 5 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
 • 10 pedagogiem ir maģistra grāds.
 • Pedagogu vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 24,6 gadi

Skolas darbību nodrošina 14 tehniskie darbinieki:
Tai skaitā:

 • 1 – skolas saimniecības vadītāja
 • 1 – skolas lietvede
 • 1 – skolas medmāsa
 • 2 – skolotāja palīgi
 • 2 – datortehniķi
 • 1 – strādnieks
 • 3 – telpu apkopējas
 • 1 – pavārs
 • 1 – virtuves strādnieks
 • 1 – sētnieks

Skolas telpu platība – 2150,89 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto:

 • 20 datorus
 • 2 interaktīvās tāfeles
 • 4 projektorus

Atjaunināts