Statistika

Izglītojamo skaits pa programmām (uz 01.01.2018.)

Kopā: 147

IP nosaukums Izglītojamo skaits
Pirmsskolas izglītības programma 27
Pamatizglītības programma 88
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 32

Apgūst svešvalodas

Angļu valodu (kā pirmo) 120 izglītojamie
Angļu valodu (kā fakultatīvu) 61 izglītojamie
Latviešu valodu (kā fakultatīvu) 27 izglītojamie
Krievu valodu (kā otro) 32 izglītojamie
Krievu valodu (kā dzimto) 88 izglītojamie

Skolas kolektīvs piedalās projektos

 • 2016.g.-2017.g. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros tika īstenots projekts: „Skola – vieta ilgtspējīgai izaugsmei”

Skolā strādā: 30 pedagogs
no tiem:

1 bibliotekārs

 • 28 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 – studē Daugavpils Universitātē, 1 (interešu izglītības skolotājai) – augstākā nepedagoģiskā izglītība, bet ir sporta deju skolotāja apliecība.
 • 3 pedagogiem – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
 • 9 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
 • 1 pedagogam – 4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
 • 14 pedagogiem ir maģistra grāds.
 • Pedagogu vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 21,8 gadi

Skolas darbību nodrošina 13 tehniskie darbinieki (pamatdarbs):

Tai skaitā:

 • 1 – skolas saimniecības vadītāja
 • 1 – skolas lietvede
 • 1 – skolas medmāsa
 • 2 – skolotāja palīgi
 • 2 – datortehniķi (pa 0.1 slodzes)
 • 1 – strādnieks
 • 4 – telpu apkopējas
 • 1 – pavārs
 • 1 – palīgstradniece virtuvē
 • 1 – sētnieks

Skolas telpu platība – 2150,89 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto:

 • 22 datorus
 • 2 interaktīvās tāfeles
 • 4 projektorus

Atjaunināts