Statistika

Špoģu vidusskolā (01.09.2018.) – 335 izglītojamie

Pamatizglītības programma 146 izglītojamie
Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 61 izglītojamie
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 52 izglītojamie
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 10 izglītojamie
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 4 izglītojamie
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 2 izglītojamie
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 2 izglītojamie
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 58 izglītojamie

Apgūst svešvalodas

Angļu valodu (kā pirmo) 277 izglītojamie
Vācu valodu (kā otro) 30 izglītojamie
Krievu valodu (kā otro) 90 izglītojamais

Izmaksas uz vienu izglītojamo no pašvaldības mēnesī – EURO 66,14

Skolas kolektīvs piedalās projektos

 • Skolu uzņēmējdarbības projektā “Esi līderis”;
 • CSSD projektā VELOVAPIŅŠ.

Skolā strādā:
40 pedagogi,
no tiem:
– 38 skolotāji;
– 1 logopēds;
– 1 bibliotekārs.

 • 22 skolotāji (55,0%) ir skolas absolventi.
 • Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • 8 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
 • Pedagogu sadalījums pēc vecuma:
  • 21-30 gadi – 3 pedagogi
  • 31-40 gadi – 5 pedagogi
  • 41-50 gadi – 17 pedagogi
  • 51-60 gadi – 11 pedagogi
  • 61 gads un vairāk – 4 pedagogi
 • Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā darba stāža:
  • Līdz 10 gadiem – 5 pedagogi
  • 11-20 gadi – 8 pedagogi
  • 21-30 gadi – 16 pedagogi
  • 31-40 gadi – 10 pedagogi
  • 41 gads un vairāk – 1 pedagogs

Skolas darbību nodrošina 23 tehniskie darbinieki:
Tai skaitā:
viens – direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
viena – skolas sekretāre
viena – skolas medmāsa
viena – garderobiste
deviņas – dienesta telpu apkopējas
viena – skolas ēdnīcas vadītāja
četri – virtuves strādnieki
trīs – skolotāja palīgi
viens – elektriķis, remontstrādnieks
viens – sētnieks

Skolas telpu platība – 8056 m2
Mācību procesā un skolas darbībā izmanto – 65 datorus

Atjaunināts