Statistika

Izglītojamo skaits pa programmām (uz 01.09.2018.)

Kopā: 183

IP nosaukums Izglītojamo skaits
Pirmsskolas izglītības programma 18
Pamatizglītības programma 77
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) 1
Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma 32
Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma (neklātienes) 54

Izmaksas uz vienu izglītojamo no pašvaldības mēnesī – EURO – 61,67

Skolā strādā: 27 pedagogi
no tiem:
2 pirmsskolas izglītības skolotāji
1 bibliotekārs uz 0,5 likmes
17 pedagogi strādā pamatdarbā un 10 strādā blakusdarbā.

 • Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • 3 pedagogiem – 4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam
 • 3 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam
 • 3 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāp, kas iegūta no 2017.gada 10.augusta
 • 18 pedagogiem ir maģistra grāds.
 • 4 pedagogi mācās maģistratūrā.
 • 4 pedagogi vada Daugavpils novada MA.
 • Pedagogi pēc vecuma:
  • līdz 30 gadiem – 4
  • 31 – 40 gadi – 6
  • 41 – 50 gadi – 5
  • 51 – 60 gadi – 11
  • vecāki par 60 gadiem – 1

Skolas darbību nodrošina 14 tehniskie darbinieki:
Tai skaitā:

 • viens – saimniecības vadītājs
 • viena – lietvede uz 0,25
 • viena – medicīnas māsa uz 0,2
 • viens – remontstrādnieks
 • sešas – dienesta telpu apkopējas
 • divas – dežurantes apkopējas
 • viens – datortīkla administrators uz 0,4
 • viens – sētnieks

Skolas telpu platība – 5264 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto:

 • 47 datorus
 • 3 interaktīvās tāfeles
 • 6 projektorus

Atjaunināts