Valsts pārbaudes darbi 2013./2014. mācību gadā

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2014.gadā

* Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 12.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 30.jūnijā.

* Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.

Izziņas tiks izsniegtas pēc VISC noteikta grafika un saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2.85 / Ls 2.00.

Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.

* Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā.

Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums svešvalodas centralizētajā eksāmenā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

* VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – uz vietas EUR 3,56 / Ls 2,50 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98 / Ls 3,50 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.

* Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

Valsts pārbaudījumu grafiks, programmas un norises darbību laiki 2013./2014.m.g.

>> Valsts pārbaudījumu grafiks
>> Valsts pārbaudes darbu programmas
>> Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki
>> Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.627

Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 23.punktu ir iespēja pieteikties 2013./2014.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajam angļu valodas eksāmena var pieteikties līdz 3.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem – ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas

Dzīvesstāsts literatūrā.
Vēsture literatūrā.
Jaunietis literatūrā.
Eksperiments literatūrā.
Atbildība literatūrā.
Dēkas literatūrā.

Par izmaiņām centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei

Ņemot vērā iepriekšējo gadu eksāmena pirmās daļas (zināšanas un pamatprasmes) rezultātus un atbilžu izvēles uzdevumu priekšrocības un trūkumus, kā arī skolotāju atsauksmes, 2013./2014. mācību gadā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei mainīti pirmās daļas uzdevumu veidi, saglabājot pārbaudāmās prasmes un maksimāli iegūstamo punktu skaitu.

>> Lasīt vairāk

Metodiski ieteikumi par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē

VISC piedāvā metodiskos ieteikumus, kā gatavoties 6.klases diagnosticējošajam darbam matemātikā, kurus izstrādāja Mg.paed. Maija Vītuma. Iepazīstoties ar metodisko materiālu, arī citu mācību priekšmetu skolotāji var gūt ierosmi sava pedagoģiskā darba pilnveidošanai. Metodisko ieteikumu autore izsaka sirsnīgu pateicību par sadarbību Dr.paed. Elīnai Faļkenšteinai, Daugavpils Universitātes profesorei Dr.paed. Elfrīdai Krastiņai un A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas skolotājai Mg. paed. Vijai Rasmanei.

Metodiskais materiāls var būt saistošs ne tikai matemātikas skolotājiem, bet arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.

Metodiski ieteikumi ir papildināti ar 2.diagnosticējošā darba aprobācijas rezultātā iegūtajām diagnosticējošajām kartēm, rezultātu analīzi un ieteikumiem kļūdu novēršanai (sk.41.-43.lpp.)

>> Metodiski ieteikumi skolotājiem par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē

3.klases diagnosticējošā darba norises darbību laiki 2013./2014.m.g.

Šajā mācību gadā 3.klases diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiks 5. un 11.februārī.

VISC ir noteicis 3.klases diagnosticējošā darba ar kombinētu mācību saturu norises darbību laikus.

2013.gada decembrī VISC mājas lapā tika publicēti metodiskie ieteikumi, kā gatavoties 3.klases diagnosticējošajam darbam.

Svešvalodu centralizēto eksāmenu norises darbību laiki tiks publicēti līdz 2014.gada 17.februārim, pārējiem valsts pārbaudījumiem – līdz 2014.gada 7.aprīlim.

>> 3.klases diagnosticējošā darba norises darbību laiki
>> Kā gatavoties 3.klases diagnosticējošajam darbam

Jūsu uzdotie jautājumi

Sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi (izvelnē “Par eksāmeniem un citiem pārbaudes darbiem”)” VISC ir apkopojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja Jums ir jautājumi par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā, sūtiet tos uz e-pasta adresi: eksameni@visc.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *