Statistika

Zemgales vidusskolā (01.09.2021.) mācās – 154 izglītojamie.

Izglītojamo skaits pa programmām:

1. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods 01011121) 26
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 2101121) 93
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011021) 13
4. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) 22

Skolā strādā 20 pedagogi.
Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
4 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.

Skolā darbojas 3 mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas un klašu audzinātāju metodiskā komisija.

Skolā strādā logopēds, bibliotekāre, dienesta viesnīca. Izglītojamie var sevi pilnveidot 10 interešu izglītības programmās.

Skolā strādā 18 tehniskie darbinieki.
Skolas telpu platība – 3230 m2

Atjaunināts