Statistika

Zemgales vidusskolā (02.01.2019.) mācās – 172 izglītojamie.

Izglītojamo skaits pa programmām:

1. Vispārējās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma 30
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma 108
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 37

145 izglītojamie apgūst angļu valodu.

Skolā strādā 25 pedagogi.
Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
2 pedagogiem – 4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
8 pedagogiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
2 pedagogiem – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.

1 pedagogam – 1. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.

Skolā darbojas 4 priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas un klašu audzinātāju metodiskā komisija.

Skolā strādā logopēds, bibliotekāre, pagarinātās dienas grupa un internāts. Izglītojamiem ir iespēja pilnveidot sevi 11 interešu izglītības programmās.

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto:

  • 46 datorus,
  • 3 interaktīvās tāfeles,
  • 7 projektorus.

Skolas darbību nodrošina 16 tehniskie darbinieki.
Skolas telpu platība – 3230 m2

 

Atjaunināts